Home     About Eurodesk     Eurodesk Awards     Contact Eurodesk     Site Map
 Home / EU Opportunities / Theme search Text size   [-] [+]  


Reference: EU0010000001
Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts

Leonardo da Vinci – Mūžizglītība

Leonardo da Vinci programma ir domāta visiem profesionālajā izglītībā un apmācībā – gan lai mācītu, gan lai mācītos. Tas nozīmē arī prakses vietas uzņēmumos cilvēkiem, kas nestudē, un institūcijas un organizācijas, kas sniedz vai veicina profesionālo izglītību un apmācību. Tā ir daļa no jaunās Mūžizglītības programmas (2007.-2013.gads), kas atbalsta projektus un pasākumus, kuri veicina apmaiņu, sadarbību un mobilitāti starp izglītības un apmācības sistēmām ES iekšienē.

Specifiski uzdevumi:

 • atbalstīt apmācību un tālākizglītību zināšanu, prasmju un kvalifikāciju apgūšanā un pielietošanā, nodrošinot personīgo attīstību;
 • atbalstīt kvalitātes un inovācijas uzlabošanu profesionālajā izglītībā un apmācību sistēmās, institūcijās un praksēs;
 • stiprināt profesionālās izglītības un apmācības, kā arī mobilitātes pievilcību darba devējiem un indivīdiem, veicinot praktikantu mobilitāti.

Darba uzdevumi:

 • uzlabot profesionālajā izglītībā iesaistīto personu mobilitātes kvalitāti un skaitu;
 • veicināt profesionālās izglītības un apmācību inovatīvu pieeju attīstīšanu, to transfēru – tajā skaitā no vienas dalībvalsts uz citu;
 • uzlabot kvalifikāciju un kompetenču, arī tādu, kas iegūtas neformālā vai informālā veidā, caurskatāmību;
 • veicināt moderno svešvalodu mācīšanos;
 • atbalstīt inovatīvu uz IKT balstīta satura, pakalpojumu, pedagoģijas un mūžizglītības prakšu attīstību.

Mērķauditorija

·        cilvēki, kas mācās kādā no profesionālās izglītības vai apmācības formām, izņemot terciāro līmeni;
·        cilvēki darba tirgū;
·         institūcijas un organizācijas, kas piedāvā mācību iespējas jomās, kuras nosedz Leonardo da Vinci programma;
·        skolotāji, apmācītāji un citi darbinieki šajās institūcijās vai organizācijās;
·        asociācijas un pārstāvji, kas ir iesaistīti profesionālajā izglītībā un apmācībā, ietverot arī praktikantu, vecāku un skolotāju asociācijas;
·        uzņēmumi, sociālie partneri un citi darba dzīves pārstāvji, tajā skaitā tirdzniecības palātas un citas tirdzniecības organizācijas;
·        iestādes, kas sniedz karjeras izglītības pakalpojumus, jebkādā veidā saistītus ar mūžizglītību;
·        personas un iestādes, kas ir atbildīgas par sistēmu un politiku saistībā ar jebkādiem profesionālās izglītības un apmācības aspektiem lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī;
·        pētniecības centri un iestādes, kas saistītas ar mūžizglītības jomu;
·        augstākās izglītības iestādes;
·        bezpeļņas organizācijas, brīvprātīgo organizācijas un nevalstiskās organizācijas. 

Tiek atbalstīti šādi pasākumi:

 • indivīdu mobilitāte, kas var iekļaut:
  • starpnacionālas prakses vietas uzņēmumos vai apmācības institūcijās;
  • prakses vietas vai apmaiņas, kuru mērķis ir tālāka apmācītāju, karjeras izglītotāju, vai par apmācību iestāžu un apmācības plānošanas un karjeras izglītības atbildīgo tālāku profesionālo izglītību;
 • partnerattiecības, kuru centrā ir visu iesaistīto organizāciju kopējas intereses;
 • daudzpusēji projekti, kuru mērķis ir uzlabot apmācību sistēmas, fokusējoties uz:
  • inovatīvu produktu un procesu, kas attīstīti citā kontekstā, lingvistiskas, kultūras vai tiesiskas piemērošanas inovāciju transfērs;
  • inovāciju un labās prakses attīstība;
 • ekspertu un organizāciju, kas darbojas ar specifiskiem jautājumiem profesionālās izglītības un apmācības jomā, tematiskie tīkli;
 • studiju un mobilitātes, partnerattiecību, projektu vai tīklu pasākumu sagatavošanas vizītes;
 • atbalsta pasākumi: citas iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt Leonardo da Vinci programmas mērķus.

 Sazinieties ar Leonardo aģentūru savā valstī, lai uzzinātu vairāk. Leonardo Nacionālo aģentūru sarakstu atradīsiet te:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/leonardo/contact_en.html


> Key documents

> Contacts
  print page
Select a Theme
Anti-racism
Competitions
Culture
Democracy
Environment
Equal opportunities
Health
Human rights
Information technology
Language learning
Life-long learning
Media
Placement/traineeship
Research
School
Sport
Students
Study abroad
Teachers
Training
Twinning
University
Vocational training
Voluntary service
Work abroad
Youth exchanges
Youth information
Youth initiative
Youth organisations
Youth workers
Eurodesk in: AT BE-D BE-V BG CH CY CZ DK DE EE ES FI FR GR HU IE
IT IS LG LT LV MT NL NO PL PT RO SI SK SV TR UK
Database Input  |  Eurodesk Intranet
 ©2011 Eurodesk |  Webmaster  |  Disclaimer & Forum Policy  |  Link to our web site


This website has been funded with support from the European Commission.
www.eurodesk.eu reflects the views only of the author (Eurodesk), and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.